Бичил уурхайн салбар дахь хүний эрх

Бичил уурхайн салбар дахь хүний эрхМонгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2012 онд "Монгол Улс дахь бичил уурхай ба хүний эрх” хяналт шалгалтын ажлыг тус төсөлтэй хамтран хэрэгжүүлж, хяналт шалгалтын дүнг 2012 оны 10 дугаар сард зохион байгуулсан "Монгол Улс дахь уул уурхайн бизнес ба хүний эрх” олон улсын хурал дээр танилцуулсан билээ.
Харин энэ удаа ХЭҮК Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн "Тогтвортой бичил уурхай” төслийн санхүүжилтээр зарим аймаг дахь бичил уурхайн салбар дахь хүний эрхийн төлөв байдлыг үнэлэх, нөлөөллийн сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулах зорилгоор Баянхонгор, Говь-Алтай, Ховд аймгуудад 2013 оны 6-8 дугаар саруудад ажиллалаа.

Монгол Улс дахь мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодистой холбоотой гэмт хэрэгт оногдуулж буй ял шийтгэл, тулгамдаж буй асуудал

Судалгааны зорилго нь мансууруулах бодис болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодистой холбоотой гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, гэм буруутай этгээдэд оногдуулах ял шийтгэлийн өнөөгийн бодит нөхцөл, байдлыг шүүхийн практикт тулгуурлан олон улсын хүний эрхийн гэрээ, конвенц, баримт бичигтэй харьцуулан судалж, дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр холбогдох байгууллагуудад санал зөвлөмж хүргүүлэх, эрүүгийн хууль тогтоомжид тусгуулах явдал болно.

Судалгааг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нийслэлийн шүүх, Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төв ТББ, бусад судлаачид хамтран гүйцэтгэв. Энэхүү ажлыг гүйцэтгэж, хэвлүүлэхэд НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр дэмжлэг үзүүлэв. Судалгааг эндээс үзнэ үү.

Монгол Улс дахь уул уурхайн үйл ажиллагаанаас Хүний эрхэд үзүүлэх нөлөө (2012 он)

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэнтэй хамтран "Монгол Улс дахь уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хүний эрхэд үзүүлэх нөлөө” сэдэвт судалгааг 2012 онд хийв.
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Цогтцэций, Ханбогд сумдыг хамруулан уул уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртсөн иргэд, малчид болон бусад оролцогч талуудыг хамруулан мэдээлэл цуглуулах, уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас хүний эрх зөрчигдсөн тохиолдлыг гүнзгийрүүлэн судлах, судалгааны мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, судалгааны тайлан бичих, судалгааны үр дүнд тулгуурлан дүгнэлт зөвлөмж дэвшүүлэхэд чиглэсэн юм.  Судалгааг эндээс үзнэ үү.

ШШГЕГ-ын эмэгтэй албан хаагчдаас авсан судалгаа (2012 он)

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос ШШГЕГ-ын харьяа зарим хорих ангиудад ажиллаж буй эмэгтэй албан хаагчдын дунд энэхүү судалгааг 2012 онд хийсэн юм. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын нийт хөдөлмөр эрхэлж байгаа албан хаагчдын 35 хувь нь эмэгтэй албан хаагч байна. Улаанбаатар хотын бүсийн төвлөрсөн хорих ангийн эмэгтэй албан хаагчдын дунд явуулсан санал асуулгаас үзэхэд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын эмэгтэй албан хаагчдын олонх хувь буюу 67 хувь нь шууд ялтан, хоригдолтой харьцаж ажилладаг байна. Тэд ялтан, хоригдогчтой ажиллах үед ялтан, хоригдогчийн зүгээс хэл амаар доромжлох, биед халдах асуудлууд гардаг талаар энэхүү санал асуулгад тусгажээ.
Иймд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын эмэгтэй албан хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дотоод дүрэм, журам, зааварт тусгайлан тусгасан байгааг анхааралдаа авч, албан хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах нь нэн тэргүүнд онцлон хөндөх чухал асуудал болж байгааг уг судалгааг харуулсан юм.
Судалгааг эндээс үзнэ үү.

Хүн амины гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж, хорих 407 дугаар ангид ял эдэлж буй эмэгтэйчүүдийн үйлдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийн судалгаа (2012 он)

Хүн амины гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж, хорих 407 дугаар ангид ял эдэлж буй эмэгтэйчүүдийн үндэсний хууль тогтоомж болон олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөө хэрхэн хангагдаж байгаа эсэх болон тэдгээрийн үйлдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг судалж, гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хэрэгт холбогдож байгаа тохиолдолд дүн шинжилгээ хийж судалгааны дүнг гарган холбогдох байгууллагуудад санал зөвлөмж тавих, тодорхой арга хэмжээ авахуулах зорилгоор Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2012 оны 1 дүгээр сард ШШГЕГ-ын харьяа эмэгтэйчүүдийн хорих 407 дугаар ангид ял эдэлж буй эмэгтэйчүүдийн дунд судалгаа явууллаа.  Судалгааг эндээс үзнэ үү.
Санал асуулга
Хүний эрх аль салбарт илүү зөрчигдөж байна вэ?
Боловсрол
Хууль эрх зүй
Уул уурхай
Эрүүл мэнд
Бусад