Дотоод хамтын ажиллагаа 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар
2017-11-27

4.2.1. Комиссын дэргэдэх Орон тооны бус зөвлөлийн ээлжит хурлыг 2017 оны 5 сарын 26 ны өдөр зохион байгуулав. Хурлаар Комиссын 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийсэн ажлын тайлан, 2, 3-р улиралд ИНБ-тай хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Комиссын Ажлын албаны дарга Ч. Алтангэрэл, Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 дахь илтгэлийн талаар Захиргаа хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Ө. Ундрах нар тус тус танилцуулж, хүний эрхийн тулгамдаж байгаа...

Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулав
2017-07-4

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албаны дарга Ч.Алтангэрэл, Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирал Т.Уранболор нар Монгол Улсын Үндсэн хууль, Олон улсын гэрээ, конвенцоор баталгаажуулсан иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, хууль зүйн туслалцаа авах, өмгөөлүүлэх эрхийг хангах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх болон иргэд, олон нийт, оролцогч талуудын хүний эрхийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг уялдуулан бэхжүүлэх зорилгоор 2017 оны 7 дугаар...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК