Мэдээллийн ил тод байдал

АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос авч хэрэгжүүлж буй Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй танилцана уу. 2015 он [217.37 Kb] 2014 он [123.57 Kb] 

Комиссоос хийж гүйцэтгэх хяналт, шалгалтын жагсаалтыг үзнэ үү. 2016 он [160 Kb],  2015 он [101.97 Kb], 2014 он [123.57 Kb] 

ХЭҮК-ын эрх бүхий ажилтны мэдээлэл

Нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

Иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь

1.

Э.Мөнхзул

Ажилтан

262931

e.munkhzul@mn-nhrc.org

Даваа-Баасан

10.00-11.00

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Авилгатай тэмцэх чиглэлээр явуулсан үйл ажиллагааны тайлан:   2015 он [319.28 Kb]

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Авилгатай тэмцэх чиглэлээр явуулсан үйл ажиллагааны тайлан:  2014 он [407.77 Kb] 2013 он [279.65 Kb]

Авилгатай тэмцэх газраас Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст 2017 онд өгсөн зөвлөмж [3.82 Mb]

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжууд:

1. Авлигын эсрэг хууль

2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

3. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн талаар мэдээлэх, мэдээлэл өгөх журам

4. Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн анкет

5. Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягтыг бөглөх жишээ, зааварчилгаа

6. Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах байгууллагын удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтанд өгөх зөвлөмж

7. Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргагчид өгөх зөвлөмж

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албаны сул орон тоог нөхөх тухай-2018.03.19 [137.37 Kb] 

 Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Дархан-Уул аймаг дахь ахлах шинжээчийн сул орон тоог нөхөх тухай-2018.02.12 [50 Kb] 

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Өвөрхангай аймаг дахь ахлах мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх тухай-2017.11.29 [143.67 Kb]

Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албаны даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна [178.58 Kb]

 Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говьсүмбэр аймаг дахь ахлах мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх тухай-2016.11.22 [105.78 Kb]

 Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Захиргаа хамтын ажиллагааны хэлтсийн даргын албан тушаалтныг сонгон шалгаруулж авах тухай зар-2016.09 [117.38 Kb]

 Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Дорноговь аймаг дахь ахлах мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх тухай зар-2016.05.18 [151.29 Kb] 

Хүний эрхийн Үндэсний Комисст референт шалгаруулж авах тухай зар-2015.09.05 [81.81 Kb] 

Архангай аймагт ахлах мэргэжилтэн шалгаруулж авах тухай-2015.01.30 [73.99 Kb]

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн шалгаруулж авна. 2014.11.05 [78.98 Kb] 

Дорнод аймагт ахлах мэргэжилтэн шалгаруулж авна. 2014.11.01 [169.81 Kb] 

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Хэнтий аймаг дахь ахлах мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх тухай зар-2014.04.02 [144.82 Kb]

21 аймагт ахлах мэргэжилтэн шалгаруулж авна. 2013 он. 12 дугаар сар [83.99 Kb] 

 Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албаны ажилтны ёс зүйн дүрэм (2014 он) [267.44 Kb]

Давхар эрхэлж болох ажлын жагсаалт [140.09 Kb]

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ХЭҮК-ын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан [637.61 Kb] 

ХЭҮК-ын 2018 оны хяналт шалгалт явуулах төлөвлөгөө [111.2 Kb]

ХЭҮК-ын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө [3.04 Mb]

 ХЭҮК-ын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан [1.12 Mb] 

 ХЭҮК-оос 2017 онд хийх хяналт шалгалт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө [206.34 Kb]

 ХЭҮК-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө [627.35 Kb]

 ХЭҮК-ын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан [982.15 Kb]

ХЭҮК-ын 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан [619.72 Kb]

ХЭҮК-оос 2016 онд хийх хяналт шалгалт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө [281.31 Kb]

 ХЭҮК-ын 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан [990.87 Kb]

 ХЭҮК-ын 2015 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан [258.8 Kb] 

 ХЭҮК-ын 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан [718.8 Kb] 

ХЭҮК-оос 2014 онд хийсэн хяналт шалгалтын дүн мэдээ (2014 оны 10 дугаар сарын байдлаар) [178.25 Kb]

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан [504.18 Kb] 

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь үйл ажиллагаандаа дараах дүрэм, журам, хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөж байна. Үүнд:

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хууль [1 Mb]

Хөдөлмөрийн дотоод журам [869.16 Kb]

Ажлын албаны дүрэм [964.26 Kb]

ХЭҮК-ын хурал зохион байгуулах журам, хурлын дэг [1.26 Mb] 

Иргэдээс ХЭҮК-т гаргасан гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих журам [701.83 Kb]

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам [605.35 Kb]

Нууцын журам [265.24 Kb]

ХЭҮК-ын ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангах журам [714.27 Kb]

ХЭҮК-ын дэргэдэх Орон тооны бус зөвлөлийн дүрэм [626.52 Kb]

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам [573.16 Kb]

Төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр [516.43 Kb]

"Хүний эрх” хүндэт тэмдэгээр шагнах журам [273.48 Kb]

Албан хэрэгцээнд дуудлагын автомашин ашиглах журам [256.69 Kb]

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлийн дагуу хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны журам [248.89 Kb]

Нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал бий болсон, онц байдал зарласан үед ХЭҮК-ын ажиллах журам [242.31 Kb]

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм [227.33 Kb]

Монгол Улсын төрийн албан хаагчдын эрхэмлэх 9 зүйл [205.06 Kb]

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам [994.09 Kb]

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам [573.16 Kb]

ХЭҮК-ын цахим хуудас, олон нийтийн сүлжээг хөтлөн явуулах журам [445.88 Kb]

Монгол Улсын Үндсэн хууль [369.95 Kb]

Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглал [359.96 Kb]

Иргэний болон улс төрийн эрхийн олон улсын пакт, I, II нэмэлт протокол [335.86 Kb]

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн олон улсын пакт, нэмэлт протокол [249.17 Kb]

Хүний эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих үүрэг бүхий үндэсний байгууллагуудын эрх зүйн зарчмууд (Парисын зарчмууд) [84.86 Kb] 

 

САНХҮҮ, ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын цахим хуудас, хүний эрхийн сургалтын цахим кампус, гар утасны аппликэйшнийг шинэчлэх ажилд гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах зар [336.81 Kb]

 Таван толгойн бүлэг ордын нүүрс олборлох, тээвэрлэх үйл ажиллагаанд хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах зар [253.66 Kb]

2017 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт [95.54 Kb]
2017 оны төсвийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт [83.68 Kb]

2017 оны санхүүгийн тайлан [580.09 Kb]
2018 оны төсөв [102.72 Kb]
2018 оны төсвийн төсөл [112.86 Kb]
2017 оны тодотгосон төсөв [79.28 Kb]
2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан [575.31 Kb]

 2016 оны төсвийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт [1.22 Mb]

 2017 оны батлагдсан төсөв [71.74 Kb]

 2017 оны төсвийн төсөл [112.63 Kb]

 2016 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт [70.96 Kb]

 2016 оны тодотгосон төсөв [83.67 Kb] 

2016 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан [370.77 Kb]

 2015 оны төсвийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт [151.22 Kb]

 2015 оны  санхүүгийн жилийн тайлан [771.67 Kb]

2014 оны төсвийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт [2.29 Mb]

2014 оны санхүүгийн тайлан [95.29 Kb] 

2014 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт [71.67 Kb]
2014 оны төсвийн тодотгол [77.95 Kb]

2014 оны эхний хагас жилийн тайлан [179.62 Kb]
2014 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл [179.62 Kb]
2014 оны хагас жилийн тайлан [241.42 Kb]
төсвийн хөрөнгө оруулалтын худалдан авалтын гүйцэтгэл, 2014 он [435.64 Kb]
2014 онд худалдан авах хөрөнгийн төсөв [398.59 Kb]
Тендер шалгаруулалтын тайлан, 2014 оны 5 дугаар сарын 12 [164.88 Kb]

 Тендерийн урилга, 2014 он [124.93 Kb]

 ХЭҮК-ын санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт, 2013 он [183.33 Kb] 

2011-2014 оны төсөв санхүүгийн талаарх мэдээлэл [187.23 Kb] 

 

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК