2001 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-23

Монгол Улсад хүний эрхийн талаарх олон нийтийн ухамсар, мэдлэг сул дорой бөгөөд төр, засгийн байгууллагын удирдлага, холбогдох албан тушаалтнуудын энэ чиглэлийн боловсрол, соёл хангалтгүй байгаа нь хүний эрхийн сургалт, боловсролыг нэлээд хэмжээгээр чухалчлан төлөвшүүлэх шаардлагатайг харуулсан юм. Иймд тус Комиссоос энэ чиглэлээр зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхэлсэн ба юуны өмнө өөрсдийн ажилтнуудын хүний эрхийн мэдлэг, боловсролыг эхний шатанд дээшлүүлэхэд голлон анхаарсан болно. Хүний...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК