Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 17 дахь илтгэл

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.3 дахь хэсэгт, 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэгт тус тус заасны дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь тухайн жилийн хүний эрх, эрх чөлөөний төлөв байдлыг тодорхойлон "Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл” [3.07 Mb]-ийг жил бүрийн эхний улиралд багтаан УИХ-д өргөн барьдаг. Энэ жилийн илтгэлийг ХЭҮК-оос хийсэн хяналт шалгалт, судалгаа болониргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, Комиссын гишүүний Шаардлага, Зөвлөмжийн хэрэгжилт, иргэний нийгмийн болон бусад байгууллага, судлаачдын хийсэн судалгаа, дүн шинжилгээ, Засгийн газар, яам, агентлаг болон бусад байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн бэлтгэж, хүний эрх, эрх чөлөөг хангаж, хамгаалах чиглэлээр бодлогын түвшинд авч үзэх шаардлагатай асуудлыг, холбогдох санал зөвлөмжийн хамт боловсрууллаа.

Тус илтгэлийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж, гишүүн П.Оюунчимэг, гишүүн Н.Ганбаяр нар 2018 оны 3 дугаар сарын 30-ний өдөр УИХ-ын дарга М.Энхболдод өргөн барилаа.

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын илтгэл


 
     
[attachment=644:1 дэх] 2 дахь [607.11 Kb] [attachment=646:3 дахь] [attachment=647:4 дэх]
     
 
5 дахь [290.6 Kb]
6 дахь [692.38 Kb]
7 дахь [1.2 Mb]
8 дахь [594.36 Kb]


     
9 дэх [1.29 Mb]
10 дахь [1.05 Mb]
[attachment=654:11 дэх
12 дахь [3.06 Mb]

     
13 дахь [1.36 Mb]
14 дэх [1.43 Mb]
15 дахь [2.06 Mb]
16 дахь [3.03 Mb]

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК