2003 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-25

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Стратеги зорилтын хүрээнд: Комисс нь хүний эрхийн боловсролыг хөхиүлэн дэмжих стратеги төлөвлөгөөгөө: Бүх шатны сургуульд Нийгмийн тодорхой зорилтот бүлэгт Олон түмэнд гэсэн 3 чиглэлээр боловсруулсан юм. Тус стратеги төлөвлөгөөнд бүх шатны сургуулиудын хүний эрхийн хичээлийн хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох, заах арга барилыг сайжруулах зорилт тусгагдсан. Энэ ажлын хүрээнд дунд сургуулийн нийгмийн ухааны арга зүйч багш нарт зориулсан...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК