2011 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих үндсэн үүргийнхээ хүрээнд иргэд, төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн бүх байгууллага, олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, хүний эрхийн соёлыг төлөвшүүлэхэд нөлөөлөх зорилгоор сургалтыг дангаар буюу бусад байгууллагуудтай хамтран 8 сэдвийн хүрээнд 49 удаагийн нийт 149,5 цагийн сургалтыг 2012 оролцогчтойгоор зохион байгуулсны 98 хувь нь төрийн болон хууль хяналтын байгууллагын албан хаагчдын хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн байна. ...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК