2009 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Албан боловсролын салбар дахь хүний эрхийн сургалтын тогтолцоог бэхжүүлэх, боловсролын байгууллагын ажилтнуудын хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд түлхүү анхаарч ажилласны үр дүнд ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш, нийгмийн ажилтан, сурагчдад "Эрхэд суурилсан хүний эрхийн боловсрол” сэдэвт сургалтыг цуврал байдлаар хийсэн болно. УИХ-ын гишүүд болон Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төв төрийн бус байгууллагын санаачлагаар, Монгол Улсад хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх,...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК