2010 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Комисс нь иргэд, төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн бүх байгууллага, олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, хүний эрхийн соёлыг төлөвшүүлэхэд нөлөөлөх зорилгоор сургалтыг дангаар буюу бусад байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан сургалт, боловсролын үйл ажиллагаанаас онцлон дурдвал: Ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш, нийгмийн ажилтан, сурагчдад "Эрхэд суурилсан хүний эрхийн боловсрол” сэдэвт сургалтыг явуулж, Швейцарийн Хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Хүний...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК