2012 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих бүрэн эрхийнхээ хүрээнд иргэд, төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн бүх байгууллага, олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, хүний эрхийн соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор дараах сургалт, боловсролын үйл ажиллагааг зохион байгуулсан болно. Үүнд: Төрийн байгууллагын албан хаагчдын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлэх, үйл ажиллагаандаа хүний эрхийн зарчмыг баримтлан ажиллах хандлагыг бий болгох зорилгоор "Хүний эрхэд суурилсан хандлага” сургалтын модулийг...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК