2007 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Хуулийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалтын тухайд: Цагдаагийн академид зохион байгуулсан цагдаагийн ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд "Хүний эрх ба цагдаагийн байгууллага, эрүү шүүлт” зэрэг сэдвүүдээр цагдаагийн офицер, албан хаагчид, сонсогчдод 5 удаагийн 30 цагийн сургалт, "Хүний эрхийн ойлголт, зарчим”, "Хохирол нөхөн төлүүлэх эрхийн тухай” зэрэг сэдвээр анхан шатны болон давах шатны шүүхийн шүүгч нарын улсын зөвлөлгөөнд, "Цагдаагийн албан хаагчийн харилцааны соёл ба...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК