Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлүүд

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.3-т заасны дагуу Комисс нь бүрэн эрхийнхээ хүрээнд Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлийг бичиж, жил бүрийн эхний улиралд багтаан Улсын Их Хуралд илтгэдэг.

     Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын илтгэл  
 1 дэх [1.36 Mb]  2 дах [607.11 Kb]  3 дах [394.5 Kb]  4 дэх [1.2 Mb]
   Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын илтгэл    
 5 дахь [290.6 Kb]  6 дахь [692.38 Kb]  7 дахь [1.2 Mb]  дахь [594.36 Kb]

     
 9 дэх [1.29 Mb]  10 дахь [1.05 Mb]  11 дэх [765.53 Kb]  12 дахь [3.06 Mb]
       
 13 дахь [1.36 Mb]  14 дэх [1.43 Mb] 15 дахь [1.86 Mb]   


ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК