Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр “Монгол Улсад хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийг хэрэгжүүлж байна

Төслийн хэрэгжих хугацаа: 2012-2014 онд

2012 оны төслийн дэлгэрэнгүй тайланг энд дарж уншина уу.
2013 оны төслийн дэлгэрэнгүй тайланг энд дарж уншина уу.

Төслийн зорилго, зорилт: Энэхүү төслийн гол зорилго нь Монгол Улсын хөгжлийн өнөөгийн нөхцөлд тулгамдаж буй хүний эрхийн асуудлуудын талаар хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийн илтгэл тайлан боловсруулах, холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудын хүний эрхийг хангах, хамгаалах талаар хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох зэрэг чиглэлээр хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үндэсний тогтолцоог боловсронгуй болгоход оршино.

Төслийн зорилт, үйл ажиллагааны чиглэлийг НҮБ-аас Монгол Улсад үзүүлэх Хөгжлийн туслалцааны хүрээ (2012-2016) болон ХЭҮК-ын 2012-2014 оны Стратеги төлөвлөгөөтэй уялдуулан тодорхойлсон болно. 

Төслөөс гарах гол үр дүнг дараах 3 бүлэг үр дүнгээр тодорхойлж байна.

1) Хүний эрхийн чиглэлээр үр дүнтэй хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийх чадавх бэхэжсэн байна.

2) Хүний эрхийн зөрчил, гомдлыг шийдвэрлэх ажиллагааны үр нөлөө сайжирна.

3) Олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, орон нутагт хүрч ажиллах бололцоо дээшилнэ.

Эдгээрийн хүрээнд төслийн 2012 оны үйл ажиллагааны үр дүн, зорилтын хэрэгжилтийг дараах байдлаар тодорхойлж байна. Үүнд: 

Үр дүн-1: Тодорхой асуудлуудад мониторинг хийх ХЭҮК-ын эрх хэмжээг нэмэгдүүлэх

Хүний эрхийн тулгамдаж буй асуудал, тодорхой бүлэгт  сөргөөр нөлөөлж буй асуудлыг судалж, мэдээлэх болон үүрэг хүлээх ёстой этгээдээс хариу нэхэх, холбогдох байгууллагуудтай бодлогын асуудлаар зөвлөлдөх талаар ХЭҮК-ын чадавхийг нэмэгдүүлэх явдал юм.

Комисс нь төслийн дэмжлэгтэйгээр манай улсад тулгамдаж буй уул уурхайн үйлдвэрлэлээс хүний эрхэд үзүүлж буй нөлөө, нийгмийн халамжийн салбар дахь хүнд суртал, чирэгдэл, шашны сургууль, сүм хийдэд шавилан суралцаж буй хүүхдүүд, ЛГБТ болон ХДХВ/ДОХ-ын халдвартай хүмүүсийн эрхийн хэрэгжилтийн талаар судалгаа, хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулсан. Эдгээр ажил нь бодлогын буюу эрх зүйн шинжилгээ, тоон болон чанарын судалгаа, Комиссын хяналт шалгалт гэсэн цогц үйл ажиллагаа байдлаар хийгдэж ирлээ. Эдгээр судалгаа, хяналт шалгалтын ажилд иргэний нийгмийн байгууллагууд, нутгийн өөрийн удирдлагын байгууллага, Засгийн газрын агентлаг, албад оролцон хийсэн нь тухайн асуудлын талаар холбогдох бүх талуудын байр суурийг нэгтгэн авч үзэх, асуудлыг тодорхой гаргаж, хүлээх үүрэг хариуцлагыг оновчтой болгох үндсийг бүрдүүллээ.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хэрэгжсэн төслүүд

Монгол Улсад хүний эрхийн тодорхой асуудлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос гадны байгууллагын төсөл, хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл

(2001-2013 он)

 

Төслийн нэр

Огноо

Санхүүжүүлэгч

Төсөл хэрэгжүүлсэн газар, төслийн үр шимийг хүртэх

Төслийг хамтран хэрэгжүүлсэн байгууллага


1.

"Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын чадавхи дээшлүүлэх” төсөл

2001.12.10

2006.07.01

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Хүний эрхийн Дээд Комиссарын Газар

Монгол Улсад боловсрол сургалтын аргаар хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих, Гомдол болон мөрдөн шалгах замаар хүний эрхийг хамгаалах, мониторинг, зөвлөмжийн шинж чанартай чиг үүрэг болон Засгийн газарт хүний эрхийн бодлогын зөвлөгөө өгөх замаар хүний эрхийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, Комиссын дотоод удирдлагыг үр дүнтэй болон үр нөлөөтэйгээр хөгжүүлэх

Төр захиргаа, хууль хяналтын байгууллагууд, хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагууд


2.

"Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хүний эрхийн чадавхийн төлөвшлийг дэмжих” төсөл

2004.12.09

2007.12.31

Швейдийн олон улсын хөгжлийн агентлаг (SIDA)

Монголд хүний эрхийг хамгаалах, дэмжих бүрэн эрх, хэрэгжүүлэх боломж Хүний эрхийн Үндэсний Комисст олгохын тулд байгууллагын чадавхийг бий болгох үйл ажиллагааг дэмжих замаар Комиссыг бэхжүүлэх

Хүний эрх ба хүмүүнлэг хууль зүйн Раоул Уолленбергийн нэрэмжит институт (Paoul Wallenberg Institute)

3.

"Хүний эрхийн боловсрол” төсөл

2003.05.05

2004.02.28

Канад сан

Хуулийн их дээд сургуулиуд хамрагдаж, Хүний эрх сургалтын загвар хөтөлбөр боловсруулах

МУИС-ийн ХЗС, Отгонтэнгэр Их сургууль, Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо, "Хууль бидний амьдралд төв” төрийн бус байгууллага


Санал асуулга
Хүний эрх аль салбарт илүү зөрчигдөж байна вэ?
Боловсрол
Хууль эрх зүй
Уул уурхай
Эрүүл мэнд
Бусад