Эмэгтэйчүүдийн эрх ба жендэрийн тэгш байдал хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудад зориулсан гарын авлага

Эмэгтэйчүүдийн эрх ба жендэрийн тэгш байдал хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудад зориулсан гарын авлага

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж "Эмэгтэйчүүдийн эрх ба жендэрийн тэгш байдал” хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудад зориулсан гарын авлага номыг монгол хэлнээ орчуулан 2014 оны 4 дүгээр сард хэвлүүлэв.

Энэхүү номыг Европын аюулгүй байдал ба хамтын ажиллагааны байгууллагын Ардчилсан институт ба хүний эрхийн газраас 2012 онд орос хэлээр эрхлэн хэвлүүлснийг зохиогчийн зөвшөөрөлтэйгээр ийн олны хүртээл болголоо.

Бичил уурхайн салбар дахь хүний эрх

Бичил уурхайн салбар дахь хүний эрхМонгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2012 онд "Монгол Улс дахь бичил уурхай ба хүний эрх” хяналт шалгалтын ажлыг тус төсөлтэй хамтран хэрэгжүүлж, хяналт шалгалтын дүнг 2012 оны 10 дугаар сард зохион байгуулсан "Монгол Улс дахь уул уурхайн бизнес ба хүний эрх” олон улсын хурал дээр танилцуулсан билээ.
Харин энэ удаа ХЭҮК Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн "Тогтвортой бичил уурхай” төслийн санхүүжилтээр зарим аймаг дахь бичил уурхайн салбар дахь хүний эрхийн төлөв байдлыг үнэлэх, нөлөөллийн сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулах зорилгоор Баянхонгор, Говь-Алтай, Ховд аймгуудад 2013 оны 6-8 дугаар саруудад ажиллалаа.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2014 оны төсөв

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС2014 ОНЫ ТӨСӨВ


Төсвийн зориулалт            

1. Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

473,975,900

1.1

Үндсэн цалин

442,225,100

1.2

Унаа, хоолны хөнгөлөлт

31,750,800

2. Ажил олгогчоос НДаатгалд төлөх шимтгэл

52,346,900

2.1

Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

42,829,400

2.1.1

Тэтгэврийн даатгал

33,311,700

2.2.2

Тэтгэмжийн даатгал

3,807,000

2.3.3

ҮОМШ өвчний даатгал

4,758,900

2.4.4

Ажилгүйдлийн даатгал

951,800

2.2

Байгууллага төлөх ЭМД-лын хураамж

9,517,500

3. Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

320,764,800

3.1

Бичиг хэрэг

34,920,000

3.2

Тээвэр (шатахуун)

32,656,200

3.3

Шуудан, холбоо

36,910,000

3.4

Дотоод албан томилолт

25,893,900

3.5

Гадаад томилолт (арга хэмжээ)

16,765,000

3.6

Ном, хэвлэл авах

25,000,000

3.7

Эд хогшил худалдан авах

650,000

3.7.1

Программ хангамж

650,000

3.8

Урсгал засвар

500,000

3.9

Төлбөр хураамж болон бусад зардал

11,504,400

3.1

Гадаад зочны зардал

6,000,000

3.11

Байрны түрээсийн хөлс

73,865,300

3.12

Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал

55,200,000

3.12.1

Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт

55,200,000

3.13

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж

900,000

3.13.1

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

900,000

4. Татаас ба урсгал шилжүүлэг

37,880,000

4.1

Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

25,600,000

4.1.1

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал

25,600,000

4.1.2

Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

21,200,000

4.1.3

Шагнал урамшуулал

4,400,000

4.2

Төлбөр, хураамж

80,000

4.2.1

Тээврийн хэрэгслийн татвар

80,000

4.3

Гадаад шилжүүлэг

12,200,000

4.3.1

Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар

12,200,000

5. ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР:

884,967,600

Төсвөөс санхүүжих

884,967,600

6. Ажиллагсад бүгд

49Хүний эрхийн цуврал нийтлэл I, II боть

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс хүний эрхийн боловсролд хамаарах тодорхой эрхүүдийн хүрээнд жилдээ 40-45 нийтлэл, өгүүлэл, ярилцлага, мэдээллийг бэлтгэн нийтэлж ирлээ. 

Эрхэм уншигч таны оюуны санд нэмэр болгох зорилгоор таны гар дээр хэвлэгдэн хүрч буй энэ удаагийн цувралд Хүйсийн тэгш байдал, Хүний эрхийн боловсрол, сургалт, Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний болон олон улсын механизм, НҮБ-ын хүний эрхийн хороодод хандах тухай, Гэрч, хохирогчийн эрхийн хамгаалал, Эрүүл мэнд ба хүний эрх, Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрх, эрх чөлөө, Сонгох, сонгогдох эрх, Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал, Бизнес ба хүний эрх, Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх, Хөдөлмөрлөх, Өмчлөх эрх, Тэтгэвэр тэтгэмж хүртэх эрх, Үндэстний цөөнхийн эрх, Амьд явах эрх, Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх зэрэг сэдвүүдээр бэлтгэгдэн өдөр тутмын сонинд нийтлэгдсэн өгүүлэл, нийтлэл, ярилцлага, зөвлөгөө, мэдээллүүд багтсан болно.

Хүний эрхийн цуврал нийтлэл 2012 [1.37 Mb]

Хүний эрхийн цуврал нийтлэл 2013 [2.08 Mb]

Санал асуулга
Хүний эрх аль салбарт илүү зөрчигдөж байна вэ?
Боловсрол
Хууль эрх зүй
Уул уурхай
Эрүүл мэнд
Бусад