Олон нийтэд чиглэсэн сурталчилгаа

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь хүний эрхийг түгээн дэлгэрүүлэх, олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг сайжруулах, мэдээ мэдээллээр хангах зорилгоор:

  • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр холбогдох мэдээллийг тогтмол хүргэх
  • Комиссын цахим хуудсын мэдээллийг тогтмол шинэчлэх (www.mn-nhrc.org)
  • Мэдээллийн хуудсыг улирал тутам боловсруулан гаргах
  • "Хүний эрх" сэтгүүлийг эрхлэн гаргах
  • Хүний эрхийн тодорхой асуудлаар эвхмэл хуудас, ном, товхимол гаргах
  • Олон нийтийн идэвх, тодорхой оролцоонд тулгуурласан арга хэмжээг зохион явуулах (гэрэл зургийн үзэсгэлэн, олон нийтийн лекц, нээлттэй өдөрлөг г.м.)
  • Цахим сургалтын талбар (www.nhrcm.org) болон сургалтын төвийг нээлттэй ажиллуулах зэрэг үйл ажиллагаагаар сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж байна.

Хүний эрх APP

2014 оны Хүний эрхийн Олон Улсын өдрийн хуудас

Цахим сургалт

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК