Олон нийтэд чиглэсэн сурталчилгаа

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь хүний эрхийг түгээн дэлгэрүүлэх, олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг сайжруулах, мэдээ мэдээллээр хангах зорилгоор:

  • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр холбогдох мэдээллийг тогтмол хүргэх
  • Комиссын цахим хуудсын мэдээллийг тогтмол шинэчлэх (www.mn-nhrc.org)
  • Мэдээллийн хуудсыг [1.95 Mb] улирал тутам боловсруулан гаргах
  • "Хүний эрх" сэтгүүлийг эрхлэн гаргах
  • Хүний эрхийн тодорхой асуудлаар эвхмэл хуудас, ном, товхимол гаргах
  • Олон нийтийн идэвх, тодорхой оролцоонд тулгуурласан арга хэмжээг зохион явуулах (гэрэл зургийн үзэсгэлэн, олон нийтийн лекц, нээлттэй өдөрлөг г.м.)
  • Цахим сургалтын талбар (www.nhrcm.org) болон сургалтын төвийг нээлттэй ажиллуулах зэрэг үйл ажиллагаагаар сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж байна.

 

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК