Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын
пактын нэмэлт протокол

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын
нэмэлт 1-р протокол

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын
нэмэлт 2-р протокол