Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2014 оны төсөв

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС2014 ОНЫ ТӨСӨВ


Төсвийн зориулалт            

1. Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

473,975,900

1.1

Үндсэн цалин

442,225,100

1.2

Унаа, хоолны хөнгөлөлт

31,750,800

2. Ажил олгогчоос НДаатгалд төлөх шимтгэл

52,346,900

2.1

Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

42,829,400

2.1.1

Тэтгэврийн даатгал

33,311,700

2.2.2

Тэтгэмжийн даатгал

3,807,000

2.3.3

ҮОМШ өвчний даатгал

4,758,900

2.4.4

Ажилгүйдлийн даатгал

951,800

2.2

Байгууллага төлөх ЭМД-лын хураамж

9,517,500

3. Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

320,764,800

3.1

Бичиг хэрэг

34,920,000

3.2

Тээвэр (шатахуун)

32,656,200

3.3

Шуудан, холбоо

36,910,000

3.4

Дотоод албан томилолт

25,893,900

3.5

Гадаад томилолт (арга хэмжээ)

16,765,000

3.6

Ном, хэвлэл авах

25,000,000

3.7

Эд хогшил худалдан авах

650,000

3.7.1

Программ хангамж

650,000

3.8

Урсгал засвар

500,000

3.9

Төлбөр хураамж болон бусад зардал

11,504,400

3.1

Гадаад зочны зардал

6,000,000

3.11

Байрны түрээсийн хөлс

73,865,300

3.12

Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал

55,200,000

3.12.1

Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт

55,200,000

3.13

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж

900,000

3.13.1

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

900,000

4. Татаас ба урсгал шилжүүлэг

37,880,000

4.1

Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

25,600,000

4.1.1

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал

25,600,000

4.1.2

Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

21,200,000

4.1.3

Шагнал урамшуулал

4,400,000

4.2

Төлбөр, хураамж

80,000

4.2.1

Тээврийн хэрэгслийн татвар

80,000

4.3

Гадаад шилжүүлэг

12,200,000

4.3.1

Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар

12,200,000

5. ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР:

884,967,600

Төсвөөс санхүүжих

884,967,600

6. Ажиллагсад бүгд

49ХЭҮК-ын 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд өгсөн Аудитын дүгнэлт, санхүүгийн тайлан

Монгол Улсын Ерөнхий Аудитороос Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадоржид 2013 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр ирүүлсэн албан бичгийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.

ХЭҮК-ын 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд өгсөн Аудитын дүгнэлт, санхүүгийн тайлан

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын төсөв

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын төсөв
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын төсөв

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2012 оны төсөв

Эдийн засгийн ангилал

2012 оны төсөв /сая төгрөгөөр/

Нийт зарлагын дүн 

437,714.80

Урсгал зардлын дүн

432,714.80

Бараа, үйлчилгээний зардал

422,098.50

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал

229,580.80

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

25,254.00

Бараа, үйлчилгээний бусад зардал: /үйл ажиллагааны зардал/

167,263.70

Үндсэн задаргаа

 

  • Бичиг хэрэг

9,720.00

  • Тээвэр (шатахуун)

34,101.00

  • Шуудан, холбоо

11,710.00

  • Дотоод албан томилолт

13,420.00

  • Гадаад томилолт (аpга хэмжээ)

18,627.80

  • Ном, хэвлэл авах

25,000.00

  • Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал

30,000.00

Татаас ба уpсгал шилжүүлэг

10,616.30

Хөрөнгө оруулалт

5,000.00

Комиссын 2011, 2012 оны төсөвтэй танилцахыг хүсвэл энд tailan.pdf дарна уу.

Санал асуулга
Хүний эрх аль салбарт илүү зөрчигдөж байна вэ?
Боловсрол
Хууль эрх зүй
Уул уурхай
Эрүүл мэнд
Бусад