Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын илтгэл

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.3-т заасны дагуу Комисс нь бүрэн эрхийнхээ хүрээнд Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлийг бичиж, жил бүрийн эхний улиралд багтаан Улсын Их Хуралд илтгэдэг.
Комиссын 2001-2017 оны илтгэлүүдийг доорх холбоосоор татан авч үзэх боломжтой.
       
 1 дэх [325.81 Kb]">1 дэх [325.81 Kb]  2 дахь [607.11 Kb]">2 дахь [607.11 Kb]  2 дахь [607.11 Kb]">3 дахь [394.5 Kb]  4 дэх [1.2 Mb]">4 дэх [1.2 Mb]
       
 5 дахь [290.6 Kb]">5 дахь [290.6 Kb]
 6 дахь [692.38 Kb]">6 дахь [692.38 Kb]  7 дахь [1.2 Mb]">7 дахь [1.2 Mb]  8 дахь [594.36 Kb]">8 дахь [594.36 Kb]
       
 8 дахь [594.36 Kb]">9 дэх [1.29 Mb]  10 дахь [1.05 Mb]">10 дахь [1.05 Mb]  11 дэх [765.53 Kb]">11 дэх [765.53 Kb]  12 дахь [3.06 Mb]">12 дахь [3.06 Mb]
       
 13 дахь [1.36 Mb]">13 дахь [1.36 Mb]  14 дахь [1.43 Mb]">14 дахь [1.43 Mb]  15 дахь [2.06 Mb]">15 дахь [2.06 Mb]  16 дахь [3.03 Mb]">16 дахь [3.03 Mb]

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК