Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын илтгэл

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.3-т заасны дагуу Комисс нь бүрэн эрхийнхээ хүрээнд Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлийг бичиж, жил бүрийн эхний улиралд багтаан Улсын Их Хуралд илтгэдэг.
Комиссын 2001-2017 оны илтгэлүүдийг доорх холбоосоор татан авч үзэх боломжтой.
     
 1%20%D0%B4%D1%8D%D1%85 [325.81 Kb]">1 дэх [325.81 Kb]  2%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [607.11 Kb]">2 дахь [607.11 Kb]  2%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [607.11 Kb]">3 дахь [394.5 Kb]  4%20%D0%B4%D1%8D%D1%85 [1.2 Mb]">4 дэх [1.2 Mb]
       
 5%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [290.6 Kb]">5 дахь [290.6 Kb]
 6%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [692.38 Kb]">6 дахь [692.38 Kb]  7%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [1.2 Mb]">7 дахь [1.2 Mb]  8%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [594.36 Kb]">8 дахь [594.36 Kb]
       
 8%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [594.36 Kb]">9 дэх [1.29 Mb]  10%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [1.05 Mb]">10 дахь [1.05 Mb]  11%20%D0%B4%D1%8D%D1%85 [765.53 Kb]">11 дэх [765.53 Kb]  12%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [3.06 Mb]">12 дахь [3.06 Mb]
   
17 дахь [3.07 Mb]
 

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК