МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хууль батлагдсанаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ажиллах эрх зүйн орчин бүрдсэн билээ. Хууль 6 бүлэг, 26 зүйлтэй бөгөөд Комисс, түүний гишүүний бүрэн эрх, үйл ажиллагааны зарчим, бүтэц, бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, хүний эрх, эрх чөлөөг аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн зөрчсөн гэж үзвэл Комисс-т гомдол гаргах, шийдвэрлэх журмыг зохицуулдаг. Ийнхүү 2001 онд Монгол Улсад Парисын зарчмуудад нийцсэн Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллага байгуулагдлаа.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 3.1-д "Комисс нь Монгол Улсын Үндсэн Хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний тухай заалтын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, хүний эрхийг сахин хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих байгууллага мөн" гэж заасан.

Монгол  Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Олон Улсын Зохицуулах Хороонд "А" статусаар магадлан итгэмжлэгдсэн, Ази Номхон Далайн Бүс Нутгийн Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагын Чуулганы бүрэн эрхт гишүүн юм. 

Комисс нь 3 гишүүнээс бүрдэнэ. Комиссын гишүүн нь хууль зүй, улс төрийн өндөр мэргэшилтэй, хүний эрхийн асуудлаар зохих мэдлэг, туршлагатай, ял шийтгэлгүй, 35 нас хүрсэн, Монгол Улсын иргэн байна. Комиссын гишүүнийг Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо, Улсын Дээд Шүүхийн саналыг үндэслэн Улсын Их Хурлын дарга  Улсын  Их Хуралд өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал 6 жил, Комиссын даргыг Улсын Их Хурлын дарга санал болгосноор Комиссын гишүүдээс Улсын Их Хурал 3 жилийн хугацаагаар тус тус томилдог.

КОМИССЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРЧИМ

Комисс нь үйл ажиллагаандаа хууль дээдлэх, хараат бус байх, хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, шударга, ил тод байх зарчмыг баримталдаг. Аливаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн Комисс, түүний гишүүний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, хөндлөнгөөс оролцохыг хориглоно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол Улсад амьдарч байгаа хүн бүр хуульд заасан эрхээ бодитойгоор эдлэх баталгааг төлөвшүүлэхийн тулд хүний эрхийг дээдлэн хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих ариун үйлсийг манлайлж ажиллах нь Комиссын эрхэм зорилго юм.

КОМИССЫН БҮРЭН ЭРХ

 • Монгол Улс дахь хүний эрхтэй холбоотой аливаа асуудлаар санал гаргах
 • Хууль тогтоомж, захиргааны шийдвэр хүний эрхийн үндсэн зарчимд нийцэж байгаа эсэх талаар зөвлөмж, санал гаргах
 • Олон улсын хүний эрхийн гэрээний биелэлт, энэ тухай Засгийн газрын илтгэлийг боловсруулахад санал өгөх

Түүнчлэн Комиссын гишүүн Улсын Их Хурлын чуулган, Засгийн газрын хуралдаанаар хүний эрхтэй холбогдсон асуудал хэлэлцэхэд Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдын хүсэлтээр зөвлөх эрхтэй оролцох, хүний эрхийн асуудлаар судалгаа хийх зорилгоор эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан, хэрэгсэхгүй болгосон, шүүхээр шийдвэрлэгдсэн эрүү, иргэний хэргийн материалтай танилцах, холбогдсон хууль, тогтоомжийг боловсронгуй болгох тухай саналаа хууль санаачлах эрх бүхий албан тушаалтан, байгууллагад уламжлах зэрэг бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ БҮРЭН ЭРХИЙН БАТАЛГАА

Комиссын гишүүний үйл ажиллагааны зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлж, үйл ажиллагаагаа явуулах эдийн засгийн баталгааг төр хангах үүрэгтэй. Хуульд заасны дагуу Комиссын төсвийг түүний саналыг үндэслэн Улсын Их Хурал баталж, улсын төсөвт тусгайлан тусгах бөгөөд энэхүү төсөв нь үйл ажиллагаагаа хараат бусаар хэрэгжүүлэх шаардлагыг хангах ёстой. 

Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсон, биеийн эрүүл мэндийн байдал, хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар чөлөөлөгдсөн тохиолдолд цалин хөлсөө бууруулахгүйгээр мэргэжил, мэргэшлийн дагуу өөр ажил, албан тушаалд шилжих буюу өөр ажил эрхлэх хүртэлх 6 сарын хугацаанд Комиссын гишүүн авч байсан цалингийн хэмжээнээс буурахааргүй тэтгэмж, хэрэв бага цалинтай ажил эрхэлж байгаа бол цалингийн зөрүүг мөн хугацаанд олгоно.

Комиссын гишүүнийг гэмт хэрэг үйлдэж байхад нь буюу хэргийн газарт гэмт үйлдлийнх нь нотлох баримттайгаар баривчилсан бол холбогдох албан тушаалтан энэ тухай Улсын Их Хурлын даргад 24 цагийн дотор мэдэгдэнэ. Үүнээс бусад тохиолдолд Комиссын гишүүнийг албадан саатуулах, цагдан хорих болон шүүхийн журмаар захиргааны шийтгэл оногдуулах, гэр, албан өрөө, биед нь үзлэг, нэгжлэг хийхийг хориглоно.

Хуульд зааснаас  бусад тохиолдолд Комиссын гишүүнийг ажлаас чөлөөлөх, огцруулах, түүнчлэн өөрийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр өөр ажил, албан тушаалд шилжүүлэхийг хориглоно. Комиссын гишүүний бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон захидал харилцааны нууцыг задруулахыг хориглоно.

Комиссын гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь аж ахуйн нэгж,  байгууллага, тэдгээрийн албан тушаалтан, иргэд бүх талын туслалцааг үзүүлэх үүрэгтэй.

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

 • Жамсрангийн Бямбадорж, ХЭҮК-ын дарга, Монгол Улсын гавьяат хуульч, хууль зүйн ухааны доктор, профессор
 • Жадамбын Дашдорж, ХЭҮК-ын гишүүн, хууль зүйн ухааны магистр
 • Пүрэвийн Оюунчимэг, ХЭҮК-ын гишүүн, хууль зүйн ухааны доктор

 

ТҮҮХ

 Монгол Улсын Их Хурлаар 2000 оны XII сарын 7-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийг баталж, УИХ-ын 2001 оны I тогтоолоор Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргаар хууль зүйн ухааны доктор С.Цэрэндоржийг, Комиссын гишүүнээр Г. Далайжамц, Ж.Дашдорж нарыг тус тус томилсноор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс  байгуулагдсан түүхтэй. 

Комиссын гишүүдийн хоёр дахь удаагийн томилгоог 2007 онд УИХ-аас явуулж, Комиссын даргаар Д. Солонго,  Комиссын гишүүнээр Ж. Дашдорж, П. Оюунчимэг нар  тус тус томилогдон ажиллаж байв.


Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуультай танилцахыг хүсвэл LAW-on-NHRCM-2000-mn.doc -ыг дарна уу.


Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын Гишүүд

МOНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮД

 

 

Жадамбын ДАШДОРЖ
Комиссын гишүүн
Утас: 266717
И-мэйл:                    j.dashdorj@mn-nhrc.org

 

Жамсрангийн БЯМБАДОРЖ
Комиссын дарга
Утас: 266506, 320284 (ф)
И-мэйл:                j.byambadorj@mn-nhrc.org

 

Пүрэвийн ОЮУНЧИМЭГ
Комиссын гишүүн
Утас: 260987
И-мэйл:            p.oyunchimeg@mn-nhrc.org


ХЭҮК

ХЭҮК

Байгууллагын бүтцийг бүдүүвч зургаар харуулбал

Байгууллагын бүтцийг бүдүүвч зургаар харуулбал

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1993 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар олон улсын гэрээ, конвенцид заасан хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, эв нэгдлийг хүлээн зөвшөөрч, түүнийг хангаж, хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих үүрэг бүхий Хүний эрхийн үндэсний байгууллагыг “Парисын зарчим”-д нийцүүлэн байгуулахыг гишүүн улс орнууддаа уриалсан билээ.

Уг зарчимд зааснаар Хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын үйл ажиллагаа нь: 

 • Үндсэн хуулиар эсвэл хуулиар байгуулагдсан байх
 • Хараат бусаар, бие даан  үйл ажиллагаа явуулах
 • Олон ургальч төлөөлөлтэй байх
 • Санхүүгийн болон хүний хангалттай нөөцтэй байх
 • Хүний эрхийг хамгаалахад чиглэгдсэн эрх хэмжээ нь аль болох өргөн хүрээтэй байх
 • Иргэний нийгэмтэй хамтран ажиллах  зарчмын үндсэн дээр явагдана.

Монгол Улсын Их Хурал 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаар Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийг баталж 2001 оны  2 дугаар  cарын 2-ны өдөр гишүүд тангараг өргөснөөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын бүрэн эрх хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд одоогоор бид бүрэн эрхийнхээ хоёр дахь хугацаанд  Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс нь бүтцийн хувьд Монгол Улсын Их хурлаас томилогдсон 3 гишүүнтэй, гишүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслах чиг үүрэг бүхий ажлын алба  16 ажилтантайгаар Монгол Улсын хэмжээнд хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ХЭҮК-ын эрхэм зорилго:

Монгол Улсад хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн сахих, хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих үйлсийг манлайлж ажиллана.

ХЭҮК-ын үйл ажиллагааны зорилго:

 • Хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хараат бус хяналт тавих; Хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүний эрхийн зөрчлийг таслан зогсоох үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах;
 • Иргэд, төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн бүх шатны байгууллагуудад хүний эрхийн боловсрол олгох, хүний эрхийн соёл төлөвшүүлэхэд нөлөөлөх;
 • Хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх
 • Хүний эрхийн олон улсын гэрээг Монгол Улс соёрхон батлах, хэрэгжүүлэх, хэрэглэх явдлыг дэмжих;
 • Олон талт хамтын ажиллагааг шинэ шатанд гаргаж, дотоод, гадаад нэр хүндээ улам бүр бататгах;
 • Комиссыг бэхжүүлж, мэргэшсэн байдлыг ахиулах;

ХЭҮК-ын бүрэн эрх:

 • Монгол улс дахь хүний эрхтэй холбоотой аливаа асуудлаар санал гаргах;
 • Хууль тогтоомж, захиргааны шийдвэр хүний эрхийн үндсэн зарчимд нийцэж байгаа эсэх талаар зөвлөмж, санал гаргах;
 • Олон улсын хүний эрхийн гэрээний биелэлт, энэ тухай Засгийн газрын илтгэлийг боловсруулахад санал өгөх;

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Комисс нь бүрэн эрхийнхээ хүрээнд дараахь үйл ажиллагааг явуулна.

 • Хүний эрхийн асуудлаар судалгаа явуулж, шаардлагатай мэдээллээр хангах;
 • Олон улсын, бүсийн, хүний эрхийн бусад үндэсний байгууллагатай хамтран ажиллах;
 • Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаар илтгэл бичих;
 • Хүний эрхийн талаархи хууль тогтоомж, олон улсын гэрээг олон нийтэд сурталчилах;
 • Хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг дэмжих;
 • Олон улсын хүний эрхийн гэрээг соёрхон батлах буюу түүнд нэгдэн орохыг дэмжих;
 • Хүний эрх зөрчсөн тухай гомдлыг хүлээн авч, шалгаж шийдвэрлэх;
 • Хүний эрхийн асуудлаар  хяналт шалгалт хийх;
 • Хүний эрхийн олон улсын болон бүс нутгийн олон талт хамтын ажиллагаанд оролцох;

ХЭҮК-ын үйл ажиллагааны зарчим

Комисс нь үйл ажиллагаандаа дор дурдсан зарчмыг удирдлага болгоно.

 • Хуулийг дээдлэх
 • Хараат бус байх
 • Хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг тууштай хамгаалах
 • Шударга байх
 • Ил тод байх

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь үйл ажиллагаагаа Стратеги төлөвлөгөөнд үндэслэн явуулдаг. Комиссын ажлын гол чиглэлүүдийн хэтийн төлөв, хүрэх үр дүнг тодорхойлох стратеги төлөвлөгөөг гурван жилд нэг удаа шинэчлэн баталдаг юм.  Комисс нь одоогоор 2012-2014 оны стратеги төлөвлөгөөгөө шинэчлэн батлахаар олон нийтээр хэлэлцүүлж байна.


ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБА

“Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай” хуульд заасны дагуу Комисс нь Ажлын албатай. 2001 оны  II сарын 2–ны өдөр гишүүд тангараг өргөснөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Комиссын бүрэн эрх хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 2001 оны II сарын 20-ны өдөр Комиссын ажлын алба байгуулагдсан. Ажлын албаны дүрмийг Комиссын дарга баталж, орон тоо, цалингийн санг Улсын Их Хурлаас баталсан төсөвт багтаан тогтоодог.

Комиссын Ажлын албаны ажилтнууд төрийн захиргааны албан хаагч байдаг. /Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ёс зүйн дүрэмтэй танилцахыг хүсвэл ethic_code.pdf [69.35 Kb] (Татаж авсан: 0) дарна уу./ Ажлын алба нь Комиссын тасралтгүй хэвийн жигд үйл ажиллагааг хангах, дарга, гишүүд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь үйлчлэх, мэргэшил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй. Ажлын алба анх 12 албан хаагчийн орон тоотой байгуулагдаж байсан бол өдгөө гурван хэлтэстэй, нийт 19 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

Ажлын албаны дарга: Гантөмөрийн ЗОЛЖАРГАЛ
Утас: 260284
Э-шуудан:
g.zoljargal@mn-nhrc.org

 

ГОМДОЛ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС:

Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөг нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн зөрчсөн гэж үзвэл Монгол Улсын иргэн дангаар буюу хамтарч энэ хуульд заасны дагуу Комисст гомдол гаргах эрхтэй.

Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол тус улсын нутаг дэвсгэрт байгаа гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн Монгол Улсын иргэний адил Комисст гомдол гаргах эрх эдэлнэ. Гомдлыг монгол хэлээр бичгээр, эсхүл амаар биечлэн гаргана. Монгол хэл мэдэхгүй хүн эх хэлээрээ гомдол гаргаж болох бөгөөд гомдлоо монгол хэлнээ орчуулж, зохих журмаар баталгаажуулсан байна.

Комисс хүний эрхийн зөрчлийг илрүүлж, таслан зогсоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх зорилгоор өөрийн санаачлагаар эсхүл аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтны хүсэлтээр төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад шалгалт хийдэг. Шалгалтын мөрөөр хүний эрхийг хангах, хамгаалах тухай Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмж боловсруулж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилладаг. Нийгэм дэх хүний эрхийн анхаарал татсан асуудлыг гүнзгийрүүлэн судлах, учир шалтгаан, үр дагаврыг илрүүлэх зорилгоор Комисс шаардлагатай гэж үзсэн асуудлаар дангаар болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага, төрийн бус байгууллагаар судалгаа хийлгэж болно.

Дээр дурьдсан үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу Комиссын гишүүд хэрэгжүүлэх эрхтэй бөгөөд энэ эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь туслах үүргийг тус хэлтэс гүйцэтгэн ажилладаг.

1. Аюурзаны ЭНХТӨР - Хэлтсийн дарга

Утас: 262915
Э-шуудан: a.enkhtur@mn-nhrc.org

2. Загдаагийн ӨНӨРЖАРГАЛ - Хяналт шалгалт, мониторинг хариуцсан ахлах референт
Утас: 262786
Э-шуудан: z.unurjargal@mn-nhrc.org

3.  Болдхуягийн СЭМЖИДМАА - Өргөдөл, гомдол хариуцсан референт

Утас: 262752

Э-шуудан: b.semjidmaa@mn-nhrc.org 

4. Баяраагийн БАТАА - Өргөдөл, гомдол хариуцсан референт

Утас: 262786

Э-шуудан: b.bataa@mn-nhrc.org

5.  Тогоохүүгийн ИХТАМИР - Өргөдөл, гомдол хариуцсан референт

Утас: 262752

Э-шуудан: t.ikhtamir@mn-nhrc.org

 6. Ганхуягийн АГАР-ЭРДЭНЭ - Бодлого, дүн шинжилгээ хариуцсан референт

Утас: 262752

Э-шуудан: g.agar-erdene@mn-nhrc.org

  

ХҮНИЙ ЭРХИЙН СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ХЭЛТЭС:

Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13.2.5-д "Комисс нь бүрэн эрхийнхээ хэмжээнд хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг дэмжинэ" хэмээн заасан байдаг.

Комиссын Ажлын Албаны сургалт, сурталчилгааны хэлтэс нь хүний эрхийн боловсрол олгох, хүний эрхийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хүний эрхийг хүндэтгэх, хангах, хамгаалах соёлыг төлөвшүүлэх, сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагааг явуулдаг.

Энэ хүрээнд албан боловсролын тогтолцоонд олгож буй хүний эрхийн боловсролын агуулга, арга зүй, чанар, хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах, албан бус боловсролын хүрээнд явуулж буй хүний эрхийн боловсрол, сурталчилгааны ажлыг дэмжих, хамтран ажиллах, Комиссын стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан тодорхой зорилтот бүлгийн хүмүүст чиглэсэн хүний эрхийн сургалт явуулах, хүний эрхийн сурталчилгааны ажлыг олон төрөл, хэлбэрээр явуулах, сэтгүүлчид, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд хүний эрхийн асуудлыг сурталчлахад урамшуулах, дэмжих, хамтран ажиллах, Комиссын бодлого, үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах зэрэг  ажлыг явуулж байна.

1. Хүрэлбаатарын МӨНХЗУЛ - Хэлтсийн дарга

Утас: 262902
Э-шуудан: kh.munkhzul@mn-nhrc.org

2. Цээхээгийн АДЪЯАХИШИГ - Хүний эрхийн сурталчилгаа хариуцсан ахлах референт

Утас: 262902
Э-шуудан:
ts.adiyakhishig@mn-nhrc.org

3. Бадамсамбуугийн БОЛОРСАЙХАН -Хүний эрхийн боловсрол, сургалт хариуцсан референт

Утас: 262902

Э-шуудан: b.bolorsaikhan@mn-nhrc.org

4.  Чулуунбаатарын АРИУНАА - Хүний эрхийн боловсрол, сургалт хариуцсан референт

Утас: 262902

Э-шуудан: ch.ariunaa@mn-nhrc.org 

5. Загдаагийн БАДМААРАГ - Хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгаа хариуцсан референт
Утас: 262902

Э-шуудан: z.badmaarag@mn-nhrc.org

6. Зоригийн ЭРДЭМ - Хүний эрхийн сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 262902

Э-шуудан: z.erdem@mn-nhrc.org

 

 

ЗАХИРГАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС:

Комиссын Дарга болон гишүүдийг олон талт хамтын ажиллагааны бодлогоор дэмжиж Комиссын өдөр тутмын үйл ажиллагааг олон улсын, бүс нутгийн, үндэсний түвшинд сурталчлан таниулах үйл ажиллагааг ханган ажилладаг.

Мөн Комиссын үйл ажиллагааг олон улсын, бүс нутгийн болон үндэсний хэмжээний хүний эрхийн байгууллагууд, хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай холбох, хамтран ажиллах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд олон талт хамтын ажиллагаагаар хангах, дэмжих, Комиссын хэрэгцээ шаардлагыг олон улсын байгууллага болон бусад донор, түншүүдэд таниулах, хамтран төсөл хэрэгжүүлэх, гадаад, дотоод арга хэмжээ, ёслолын үйл ажиллагааны протоколыг  хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, удирдан явуулах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Комиссын дотоод ажлыг уялдуулах, хэвийн хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, Комиссын дарга, гишүүдийг хуулиар олгогдсон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд мэргэшил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, Ажлын албаны дотоод зохион байгуулалтын үйлчилгээг үзүүлдэг.

ХЭҮК-ын архив, албан хэрэг хөтлөлтийг хууль тогтоомж, холбогдох заавар, журмын дагуу хөтлөх, хадгалах ашиглуулах, Комиссын дарга, гишүүд ажлын аппаратын ажилтнуудад хуулиар олгогдсон чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд техникийн туслалцаа дэмжлэгийг үзүүлдэг.

Комиссын санхүүгийн үйл ажиллагааны талаар бодлого боловсруулах, оновчтой шийдвэр гаргах, тухайн оны төсвийн санхүүжилтийг зориулалтын дагуу   үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулах, Комиссын удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр тухай бүр хангах, болон Комиссын даргыг ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээ мэдээллээр шуурхай хангаж, хөдөлмөр зохион байгуулалт, техникийн туслалцаа үзүүлэх зэрэг чиг үүрэгтэй.  

1. Гантөмөрийн ЗОЛЖАРГАЛ- Хэлтсийн дарга

Утас: 260284

Э-шуудан: g.zoljargal@mn-nhrc.org

2. Төмөртогоогийн АРИУНАА - Олон талт хамтын ажиллагаа хариуцсан референт
Утас: 262751
Э-шуудан: t.ariunaa@mn-nhrc.org

3. Өлзийсумъяагийн УНДРАХ - Олон талт хамтын ажиллагаа хариуцсан референт
Утас: 262751
Э-шуудан: u.undrakh@mn-nhrc.org

3. Баянсуурийн НАНДИНЦЭЦЭГ - Дотоод ажил хариуцсан референт
Утас: 262589
Э-шуудан: b.nandintsetseg@mn-nhrc.org

4. Жамсранжавын ОЮУНХҮҮ- Архив, бичиг хэргийн зааварлагч

Утас: 262931
Э-шуудан: j.oyunhuu@mn-nhrc.org

5. Сүрхийбаатарын НАРМАНДАХ – Нягтлан бодогч

Утас: 262589
Э-шуудан: s.narmandakh@mn-nhrc.org

6. Даваагийн НАНСАЛМАА -Даргын туслах
Утас: 266505
Э-шуудан: d.nansalmaa@mn-nhrc.org

7. Эрдэнэбаатарын МӨНХЗУЛ -Касс, зохион байгуулагч
Утас: 262931
Э-шуудан: e.munkzul@mn-nhrc.org

 

 

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэдэх Орон тооны бус зөвлөл

Хуульд заасны дагуу Комиссын үйл ажиллагаанд туслах чиг үүрэг бүхий, хүний эрхийн талаар идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдсэн Орон тооны бус зөвлөл ажилладаг. Зөвлөл Комиссын үйл ажиллагаанд олон талт төлөөллийг хангах чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Анхны орон тооны бус зөвлөл 2002 оны 3 дугаар сарын 04-ний өдөр байгуулагдаж, бүрэлдэхүүнд нь Монголын Эмнести Интернейшнл, Хүчирхийллийн эсрэг Үндэсний Төв, Монголын Хүний эрхийн Төв зэрэг 11 байгууллагын төлөөлөл ажиллаж байсан бол өнөөдөр 21 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

2011 оны гуравдугаар сард Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Орон тооны бус зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлагдсан.

ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН:

 • Хүний эрх, ардчиллын судалгааны төвийн тэргүүн- С.ЦЭРЭНДОРЖ
 • Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төвийн тэргүүн- Л.ЭРДЭНЭЧУЛУУН
 • Хүний эрх, хөгжил төвийн тэргүүн- Г.УРАНЦООЖ
 • Монголын Эмэгтэйчүүдийн сангийн гүйцэтгэх захирал- Н.ЧИНЧУЛУУН
 • Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн гүйцэтгэх захирал- Д.ЭНХЖАРГАЛ
 • Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч- Ж.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
 • Нээлттэй нийгэм хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал- П. ЭРДЭНЭЖАРГАЛ
 • Казак эмэгтэйчүүдийн “Арулар” холбооны тэргүүн- С. АЙНАГҮЛ
 • Эмнести интернэйшнл байгууллагын гүйцэтгэх захирал- Б. АЛТАНТУЯА
 • Монголын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал - Д. БААТАРЖАВ
 • Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал- Х. ГАНБААТАР
 • Монголын Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч- С. ГАНБААТАР
 • “Ч.Галсан сан”-гийн тэргүүн- Г. ГАЛТАЙХҮҮ
 • Иргэдийн Альяанс төвийн тэргүүн- Ж. ЗАНАА
 • “Глоб Интернэшнл” төрийн бус байгууллагын тэргүүн- Х. НАРАНЖАРГАЛ
 • ЛГБТ нөлөөллийн хөтөлбөрийн менежер- Ц.ОТГОНБААТАР
 • “Үндсэн уртраг”  төрийн бус байгууллагын тэргүүн- О.ЦЭНДБААТАР
 • Экпат сүлжээний зохицуулагч- Д.ЭНХБАТ
 • Сургуулийн нийгмийн ажилтны нийгэмлэгийн тэргүүн- Б.МӨНХЖАРГАЛ

 

Орон тооны бус зөвлөлийг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн П.ОЮУНЧИМЭГ даргалж, нарийн бичгийн даргаар ХЭҮК-ын мэргэжилтэн Б.НАНДИНЦЭЦЭГ ажиллаж байна.


Үйл явдал
«    Гуравдугаар сар 2012    »
ДаМяЛхПүБаБяНя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Санал асуулга
Таны бодлоор хүний эрхийн зөрчил үүсэхэд нөлөөлж буй гол хүчин зүйл юу вэ?
Хүнд суртал
Ядуурал
Уул уурхай
Хүний эрхийн мэдлэг ойлголтгүйгээс
Бусад